Ogólne warunki handlowe (dalej OWH)

 1. W przypadku produkcji towarów zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego, Stanisław Litwin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Litex ZPH Stanisław Litwin (dalej ,,Litex”) zobowiązuje się wykonać ich reprodukcję tak dobrze jak jest to możliwe. W takim przypadku Litex jest zmuszona zastrzec sobie drobne odchylenia w zakresie wyglądu oraz koloru, uwarunkowane możliwościami technicznymi wynikającym z właściwości materiałów użytych do realizacji zamówienia, w tym nadruku na tkaninach oraz zróżnicowanych efektów kolorystycznych na różnego rodzaju podłożu drukowym. Usługę uważa się za wykonaną zgodnie z umową również w przypadku wystąpienia tego typu odchyleń. Taka sama zasada zobowiązuje dla porównania wzorników towarów czy nadruków próbnych oraz seryjnych.
 2. Odchylenia w zakresie wymiarów szerokości oraz długości są dopuszczalne zgodnie z ogólnie przyjętą tolerancją, czyli +/- 5 %. Z przyczyn technicznych zastrzegamy sobie przyjętą w branży możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostawy artykułów wyprodukowanych za pomocą urządzeń drukarskich o +/- 10 %, zaokrąglając w górę do ilości sztuk podlegającej rozliczeniu.
 3. Litex nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie przyjętych na siebie obowiązków w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne lub połączenie zdarzeń czy okoliczności, niezależne od Litex i niemożliwe do przewidzenia (takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, skutki wynikające z aktów władzy ustawodawczej i wykonawczej) czy zdarzenia takie, za które Litex nie ponosi winy w szczególności jak działania czy zaniechania dotyczące podwykonawców czy osoby trzeciej, za pomocą których Litex wykonuje zobowiązanie. (dostawcy surowców, kurierzy etc).
 4. W przypadku niewywiązywania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności za zamówione towary Litex przysługuje prawo do przerwania dostawy już przyjętych zamówień.
 5. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Litex.
 6. Dostawa towaru może nastąpić poprzez dostarczenie go do siedziby Zamawiającego lub pod adres wskazany przez Zamawiającego. Dostawa towarów odbywa się na koszt i na ryzyko Zamawiającego.
 7. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu oraz niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych wad. W innych przypadkach zarzut stwierdzonych wad można zgłaszać jedynie w terminie jednego tygodnia. Reklamacja wymaga przekazania wszelkiej dokumentacji związanej ze zleceniem. W przeciwnym razie nie będziemy mogli zapewnić natychmiastowego zbadania oraz opracowania reklamacji z tytułu wad towaru. W celu osiągnięcia jak najlepszej jakości możemy wykonać na życzenie wydruki testowe. Opłata za wydruki próbne będzie naliczana oddzielnie. Zmiany koloru wynikające z uwarunkowań technicznych nie podlegają reklamacji.
 8. W przypadku wystąpienia wady towaru z przyczyn leżących po stronie Litex, Litex ma prawo, wg własnego uznania, do usunięcia wady lub dostarczenia towaru zastępczego. Usunięcie wady lub dostarczenie towaru zastępczego zostanie zrealizowanie w adekwatnym czasie, którego wymaga zdobycie towaru, wynikającym z ogólnych uwarunkowań rynkowych. Dozwolonych jest kilka prób usunięcia wady lub zrealizowanie dostawy zastępczej. W przypadku, gdy ostatecznie usunięcie wady lub realizacja dostawy zastępczej nie powiodły się, zamawiający ma prawo żądać obniżenia wynagrodzenia. W przypadku, gdy ostatecznie nie powiedzie się usunięcie wady lub zrealizowanie dostawy zastępczej Litex zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
 9. Złożona reklamacja bądź niewłaściwe wykonanie zamówienia nie wstrzymuje zapłaty za zamówiony towar/wykonaną usługę.
 10. O ile odrębnie wydany dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej towary Litex objęte są gwarancją obowiązującą w terminie jednego roku licząc od dnia, kiedy artykuł został Zamawiającemu wydany .Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje:
  1. szkód powstałych w trakcie transportu,
  2. szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego zainstalowania towaru (z wyłączeniem przypadku instalacji przez Litex) lub nieprawidłowej eksploatacji rozumianej jako użytkowanie zgodne z przeznaczeniem i wykonywaniem okresowych przeglądów i konserwacji.
  3. szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia,
  4. szkód powstałych w wyniku działania czynników chemicznych, elektrycznych lub elektrolitycznych, uderzeń wody i tym podobnych.
  5. szkód powstałych z innych przyczyn nie leżących po stronie Litex
 11. Towar nie podlega gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonania samowolnych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
 12. Reklamowany towar winien być dostarczony do siedziby Litex przez Zamawiającego z pełnym wyposażeniem w opakowaniu gwarantującym w czasie transportu zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 13. W przypadku stwierdzenia przez Litex nie zasadności złożonej reklamacji, wszelkie koszty poniesione z tego tytułu obciążają zgłaszającego reklamację.
 14. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza – z uwzględnieniem postanowień pkt.15 - uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 15. OWH stanowią modyfikację warunków rękojmi zawartych w kodeksie cywilnym i mają pierwszeństwo zastosowania dla wszystkich umów sprzedaży, dostawy, zlecenia, świadczenia usług i innych podobnych umów zawieranych przez Litex o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub indywidualne uzgodnione postanowienia umów nie stanowią inaczej. Niniejsze OWH nie stosuje się do sprzedaży realizowanej na rzecz konsumentów w oparciu o przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 16. W sytuacji rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy OWH, a Warunkami Zakupu i Dostawy Zamawiającego (lub innymi podobnymi postanowieniami w szczególności zawartymi w ogólnych warunkach sprzedaży, w postanowieniach oferty, potwierdzenia realizacji zlecenia, dokumencie potwierdzającym przyjęcie zamówienia czy regulacje dotyczące sprzedaży/zakupów na stronach internetowych Zamawiającego) pierwszeństwo uzyskują niniejsze OWH.
 17. Zamawiający zobowiązuje się bezterminowo zachować poufność (zakaz przekazywania osobom trzecim oraz zakaz wykorzystywania) dla wszelkich informacji dotyczących Litex, jego produktów czy zasad współpracy z Litex - o których nabył wiedzę, niezależnie od źródła informacji czy formy ich przekazania w trakcie współpracy z Litex, a których ujawnienie mogłoby wyrządzić lub tylko narazić Litex na szkodę tak w okresie współpracy jak i po jej zakończeniu. Litex za informacje poufne uznaje wszelkie informacje bez konieczności uprzedniego ich oznaczenia jako ,,informacje poufne”.
 18. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych OWH z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszych OWH zachowują pełną moc i skuteczność.
 19. W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego (z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93)
 20. Wszelkie spory i roszczenia związane z sprzedażą, dostawą czy powstałe z innych tytułów będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne miejscowo właściwe dla siedziby Litex.
Litex ZPH Stanisław Litwin ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. +48 62 737 57 00, fax +48 62 737 57 08, NIP 622-010-49-92, REGON: 250361425